A Magyar Egészségmegőrzési és Életmódorvostani Egyesület ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

– hatályos 2023. november 15. napjától egységes szerkezetben– 

I. Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya 

1./ A jelen szerződés (a továbbiakban: szerződés) a Magyar Egészségmegőrzési és Életmódorvostani Egyesület (Nyilvántartási szám: 13-02-0008003; adószám: 19300937-1-13; székhely: 2721 Pilis, Eperfa utca 1.; a továbbiakban: Egyesület/MOTE) és a szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Igénybe Vevő,)(a továbbiakban Egyesület/MOTE és Igénybe vevő együttesen: Szerződő felek) jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe. 

2./ A jelen általános szerződési feltételek kiterjednek minden, a MOTE által a http://eletmodorvostan.hu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) nyújtott és Igénybe Vevő által igénybe vehető szolgáltatásra. 

3./ A jelen szerződés 2023. november 15. napjától visszavonásig érvényes. A jelen szerződés a hatályos állapotot tartalmazza. 

4./ Az Egyesület fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről a MOTE honlapján közzétesz egy nyilatkozatot a hatálybalépést megelőzően legalább 30 nappal, azzal, hogy a már megkötött szerződések vonatkozásában a módosítások és kiegészítések csak Igénybe Vevő kifejezett, erre vonatkozó írásbeli, e-mail útján történő értesítésével és az Igénybe Vevő hozzájárulásával lépnek hatályba. Az Egyesülettel a módosítást követően szerződő Igénybe Vevőre a módosított szerződési feltételek irányadók.

5./ Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni. 

6./ A MOTE által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, így a szolgáltatások bármelyikének megvásárlásával az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőként ismeri el a jelen szerződésnek a vásárlás véglegesítésekor hatályos állapotát. Kérjük Tisztelt Igénybe Vevőinket, hogy a jelen szerződést és annak minden feltételét alaposan tanulmányozzák, olvassák el, mielőtt a szolgáltatások valamelyikének megrendelése mellett döntenek és kizárólag az azzal való teljes körű egyetértésük esetén rendeljék meg a kiválasztott szolgáltatást. A megrendelés véglegesítéséhez szükséges, hogy az Igénybe Vevő a jelen szerződés feltételeit elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismerje el.

7./ Jelen szerződés valamennyi Igénybe Vevő felé történő online és offline formában történő értékesítésre érvényes. 

8./ Az Egyesület webáruházában kizárólag 18. életévét betöltött, legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, cselekvőképes személy jogosult az online oktatási anyagok megvásárlására vagy személyes jelenléttel megvalósuló képzést vásárolni. 

9./ Egyesület fenntartja a jogot, hogy az Igénybe Vevő megrendelését törölje, amennyiben az Igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele során rosszhiszeműen jár el, ha az Egyesület a szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli az Igénybe Vevő részéről. 

10./ Az Igénybe Vevő fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt szolgáltatás(ok) nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját magukat foglalkoztatók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben nem fogyasztónak, hanem vállalkozónak minősül minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez. 

11./ A MOTE az Egyesület és szolgáltatásainak biztonsága érdekében nem engedélyez olyan vásárlást, ahol egy rendelés értéke és a tételek száma a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladja. A szokásos fogyasztói mennyiség meghatározása az általános gyakorlaton alapszik, azonban Egyesület esetről esetre szabadon jogosult meghatározni, hogy az adott rendelés mennyiségi korlátozását milyen értékben és mértékben határozza meg. 

12./ A jelen szerződés és annak teljes szövegezése kizárólag magyar nyelven került kiadásra és az kizárólag magyar nyelven értelmezendő. 

13./ Az Egyesület vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 

II. A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása. Az Egyesület adatai. 

1./ A jelen szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre azáltal, hogy Egyesület a webáruházban vagy e-mail útján a képzés vásárlási folyamata során egy beágyazott linken át elérhetővé teszi a jelen szerződést Igénybe Vevő részére, Igénybe Vevő pedig annak teljes tartalmát akaratával megegyezőként, magára nézve kötelezőként ismeri el azzal, hogy a szolgáltatás igénybevétele mellett dönt és a vásárlási folyamatot véglegesíti. 

2./ Igénybe Vevő szerződéskötési szándékát az Egyesület online felületén, a http://eletmodorvostan.hu/ weboldalon, feltüntetett szolgáltatások (képzések) valamelyikére való jelentkezéssel jelezheti, amennyiben a kiválasztott képzés leírásában szereplő jelentkezési feltételeknek eleget tesz.

3./ A jelen szerződés elfogadása: Az Igénybe Vevőnek a webáruházban a képzésre történő jelentkezés véglegesítésekor, a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, a fizetési folyamat megkezdése előtt van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a jelentkezési felületen az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Igénybe Vevő a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet bepipálásával és a jelentkezés benyújtásával jelezheti Egyesület részére. Azzal, hogy Igénybe Vevő elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződési feltételeket, valamint a MOTE „Adatkezelési Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a jelentkezését benyújtja, Igénybe Vevő a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt. 

4./ A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amellyel az Egyesület a képzésre való jelentkezést a IV./10. pontban foglaltak szerint második alkalommal visszaigazolja Igénybe Vevő részére. A visszaigazolást követően Igénybe Vevő köteles a képzés árát az Egyesület részére megfizetni. 

5./ Amennyiben az Igénybe Vevő banki átutalás során nem a pontos összeget fizeti meg Egyesület bankszámlaszámára, úgy az általa megadott e-mail címen az Igénybe Vevő részére tájékoztatás kerül kiküldésre a pontatlan befizetésről, illetve 5 napos határidő szabásával az Egyesület felhívja az Igénybe Vevőt a fennmaradó összeg megfizetésére. A fizetési felszólításban tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az újabb határidőn belül nem egészíti ki az összeget, úgy a foglalása törlésre kerül, és az Igénybe Vevő elveszíti foglalt helyét az oktatáson/képzésen. Erre irányuló kifejezett kérés esetén a befizetett összeg visszafizetésre kerül részére, a visszautalással járó tranzakciós díj megfizetése Igénybe Vevőt terheli.

6./ Az Egyesület adatai: 

Név: Magyar Egészségmegőrzési és Életmódorvostani Egyesület
Székhely és postai cím: 2721 Pilis, Eperfa utca 1.
Nyilvántartási szám: 13-02-0008003
Adószám: 19300937-1-13
Statisztikai számjel: 19300937 9499 529 13
E-mail cím: eletmodorvos@gmail.com ; eletmodorvostan@gmail.com

III. A szolgáltatások tartalma és a szolgáltatás díja 

1./ Az Egyesület a http://eletmodorvostan.hu/ weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással értékesíti oktatásait és képzéseit. Igénybe Vevő a képzés leírását a weboldalon ismerheti meg. 

2./ A jelen III. fejezetben foglalt egyes képzések tartalmának és árának vonatkozásában az Egyesület honlapján feltüntetett mindenkori tartalom és árazás irányadó. Igénybe Vevő által választott és megfizetett képzés tartalmának és árának érvényesen az a tartalom és ár tekintendő, amely a szolgáltatás (képzés) megrendelésekor Egyesület honlapján szerepelt. Az árak képzésenként kerülnek feltüntetésre. A jelentkezés benyújtásakor a rendszer tájékoztatja az Igénybe Vevőt az esetlegesen felmerülő egyéb költségekről. Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat az elérhető képzések listáját és árazását illetően, így korlátlan rendszerességgel jogosult egyoldalúan frissíteni az elérhető képzések listáját és árazását a weblapon. 

3./ Amennyiben a MOTE Igénybe Vevő számára szerződéses kedvezményt nyújt, úgy Igénybe Vevő a számlán feltüntetett kedvezménnyel csökkentett díjat köteles megfizetni az Egyesület részére. Kedvezményt érvényesíteni (beleértve partneri vagy akciós kupon kedvezményeket) kizárólag a képzés megrendelésekor engedélyezett, utólagos kedvezmény érvényesítésre nincs lehetőség. 

IV. A rendelés menete és a szerződés teljesítése 

1./ Az Igénybe Vevő a http://eletmodorvostan.hu/ weboldalon az „Események” menüpontjában található képzések közül kiválasztja az általa megvásárolni kívánt képzést. A jelentkezési folyamat során a képzésekkel és árakkal kapcsolatos információk az Egyesület megerősítéséhez kötöttek. 

2./ Képzés kiválasztása: A kiválasztott képzésre kattintva és a jelentkezés benyújtásával Igénybe Vevő kiválaszthatja az általa elvégezni kívánt képzést. 

3./Képzés megrendelése: Az Igénybe Vevő a „Jelentkezem a képzésre” / “Űrlap beküldése” gombra kattintva véglegesíti az általa megvásárolni kívánt képzést. Az Igénybe Vevő kizárólagos felelőssége, hogy a kiválasztást követően az általa megvásárolni kívánt képzés és annak egyéb jellemzőit ellenőrizze a jelentkezés véglegesítése előtt, hogy azok minden, az általa megvásárolni kívánt feltételnek megfeleljenek. Mindemellett a jelentkezés benyújtását követően az Igénybe Vevő automatikus visszaigazoló emailben összefoglalást kap a rendelésről egyértelmű, érthető és áttekinthető módon az alábbi információkkal: 

a) a kiválasztott képzés, 

b) a képzés teljes bruttó ára, 

c) A megrendelési folyamat lezárásáig az Igénybe Vevő módosíthatja a megrendeléshez szükséges adatokat és a fizetési módot. 

4./ Kedvezmény érvényesítése: Igénybe Vevőnek a képzés(ek) megrendelése során nyílik lehetősége egy esetlegesen rendelkezésére álló kedvezmény érvényesítésére akképpen, hogy jelentkezéskor jelzi igényét, melyet a jelentkezés visszaigazolása során Egyesület elbírál, és amennyiben a jogosultság igazolható, érvényesíti azt. A jogosultak köréről az Egyesület minden esetben a meghirdetett képzés leírásánál tesz közzé tájékoztatást, amelynek ellenőrzése Igénybe Vevő kizárólagos felelőssége. Fizetés előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy igénybe vette-e az elérhető kedvezményt, mert a megrendelés után a kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség 

5./Az elektronikus számla kiállítása érdekében Igénybe Vevő köteles megadni a valóságnak megfelelő számlázási adatait, elérhetőségét így: kereszt- és vezetéknevét, cég esetén cég nevét és adószámát; címét vagy cég esetén székhelyét; telefonszámát, e-mail címét. A hibásan közölt, valótlan vagy megtévesztő számlázási adatok és elérhetőségek megadása kizárólag Igénybe Vevő felelőssége, Igénybe Vevő így kizárólagos felelősséggel tartozik az általa megadott adatok pontosságáért, teljességéért és helyességéért. A jelen pontban foglaltaknak meg nem felelő hibás, pontatlan, valótlan számlázási adatokból és elérhetőségből eredő jogkövetkezményekért Egyesület felelősséggel nem tartozik, kártérítési vagy kártalanítási kötelezettsége nem áll fenn. 

6./ Fizetési mód kiválasztása és a választott szolgáltatás megfizetése: Igénybe Vevő a „Jelentkezem a képzésre” vagy “Űrlap beküldése” gombra kattintva véglegesítheti a jelentkezési folyamatot a fizetési adatok megadásával. Fizetési lehetőségei az alábbiak: 

a) Banki átutalásos fizetési mód: Igénybe Vevő banki átutalásos fizetés során a megrendelt képzéshez való hozzáférésre azt követően jogosult, ha az Egyesület által kiküldött visszaigazoló e-mail-ben erre a célra feltüntetett bankszámlaszámára a képzés teljes összege hiánytalanul beérkezik és jóváírásra kerül. Banki átutalásos fizetési mód esetén az Igénybe Vevő részletfizetést nem választhat.  

b) Személyes fizetési mód: Amennyiben az adott Esemény kapcsán az Egyesület kifejezetten lehetővé teszi, úgy az Igénybe Vevő személyes fizetést is választhat, amely az Esemény helyszínén és időpontjában, készpénzzel lehetséges.

9./ Vételi ajánlat: A jelentkezés benyújtásával – azzal egyidejűleg a számla végösszegének megfizetésével – az Igénybe Vevő kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújt be a megrendelési űrlapon kiválasztott képzések megvásárlására. Ezen vételi ajánlat csak akkor nyújtható be és továbbítható az Egyesület felé, ha az Igénybe Vevő elfogadta a jelentkezési folyamat során linkkel elérhetővé tett jelen „Általános Szerződési Feltételeket”, valamint az „Adatkezelési Tájékoztatót”. Amennyiben Igénybe Vevő nem ért egyet a jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a külön linken közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmával, úgy jelentkezését nem tudja leadni az Egyesület rendszerébe – ekképpen az „Általános Szerződési Feltételek”, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadása nélkül a jelentkezés benyújtására irányító gomb vagy az űrlap beküldésének lehetősége nem kattintható. Amennyiben Igénybe Vevőnek észrevételei, kérdései, illetve módosítási igénye merül fel a jelen szerződés feltételei, illetve az Egyesület adatkezelési tevékenysége vonatkozásában, úgy azt Egyesületnek a jelen szerződésben megjelölt e-mail címére küldött elektronikus levelében jelezheti. Amennyiben feleknek sikerül a jelen szerződést, illetve az Adatkezelési Tájékoztatót kölcsönös akaratnyilatkozatuknak megfelelően egyeztetni, úgy kölcsönös akaratnyilatkozatuk esetén a jelen szerződés, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti, vagy egyedi feltételekkel, módosított tartalommal köthetik azt meg. Igénybe Vevő egyoldalú akarata esetén, amennyiben az Egyesület számára az Igénybe Vevő által meghatározott módosítási igények nem elfogadhatók, úgy a felek között szerződés nem jöhet létre és Igénybe Vevő a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

10./ A jelentkezés visszaigazolása: A jelentkezés benyújtását követően a vásárlást visszaigazoló automatikus e-mail üzenet az Egyesület eletmodorvostan@gmail.com e-mail címéről érkezik be az Igénybe Vevőnek a jelentkezési felületen megadott e-mail fiókjába, amely a rendelés beérkezésének automatikus visszaigazolását tartalmazza. Az automatikus visszaigazolás rögzíti, hogy Egyesülethez beérkezett az Igénybe Vevő megrendelése, azonban ez nem minősül a rendelés elfogadásának. Az Egyesület a beérkezett regisztráció feldolgozását követően második, nem automatikus, visszaigazoló e-mailt küld Igénybe Vevő részére, amelyben tájékoztatja a fizetési kötelezettségéről, illetve annak teljesítési lehetőségeiről. Igénybe Vevő köteles a második visszaigazoló e-mailben megjelölt bankszámla számlára utalás útján a képzés árát megfizetni.

Az Igénybe Vevőre nézve kötelező érvényű vételi ajánlatot az Egyesület akkor fogadja el magára nézve kötelező érvényűnek és a szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a második visszaigazoló e-mailt megküldi Igénybe Vevő részére a képzés árának megfizetése végett.  A visszaigazoló e-mail alapján az Igénybe Vevő köteles a képzés árának megfizetésére. A képzés árának az Egyesület bankszámláján való jóváírását követően, az Egyesület visszaigazolja egy újabb e-mailben a képzésen való részvétel biztosítását. A részvétel visszaigazolásáig az Egyesületnek jogában áll elállni a vásárlásra ajánlott szolgáltatás értékesítésétől. 

11./ Elektronikus számla kiállítása: Egyesület az Igénybe Vevő által a jelentkezési felületen feltüntetett számlázási névre és címre állítja ki a számlát. Igénybe Vevő, mint a szolgáltatást megrendelő személyenem változtatható. A számlát Egyesület a rendelés során megadott e-mail címre, elektronikus úton küldi meg Igénybe Vevő részére. Igénybe Vevő a jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Egyesület részére elektronikus számlát állítson ki. 

12./ Felnőttképzési szerződés rögzítése: Az Egyesület és Igénybe Vevő a felnőttképzési szerződést online formátumban rögzítik. Amennyiben Szerződő felek a felnőttképzési szerződést rögzítették az online felületen, utána kapja meg az Igénybe Vevő az e-learning felülethez való hozzáférést vagy a személyes jelenléttel megrendezett képzés esetében a részvételhez szükséges befizetési visszaigazolást. A felnőttképzési szerződés rögzítése elengedhetetlen feltétele a képzés elkezdésének és a tanúsítvány képzés teljesítését követő megszerzésének. Amennyiben az Igénybe Vevő a képzést megelőzően nem tölti ki a felnőttképzési szerződés online formanyomtatványát és fogadja el a vonatkozó feltételeket (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató), úgy az Igénybe Vevő nem kap hozzáférést az e-learning rendszerhez vagy nem vehet részt a személyes jelenléttel megrendezett képzésen, nem lesz hivatalosan bejelentve a FAR felnőttképzési rendszerbe, nem kaphat tanúsítványt és érvénytelen lesz az Igénybe Vevői státusza. Ennek elmulasztása esetén a képzés kezdetétől számított 3 (három) naptári napon belül van lehetőség pótlásra. Utólagos adminisztrációra a 3 (három) naptári napon túl nincs lehetőség. 

13./ A képzés elérhetősége: Igénybe Vevő a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az általa választott képzést a honlapon meghirdetett szerint vagy egy zárt felületű online e-learning rendszerben végezheti el vagy személyes jelenléttel megrendezett képzés esetén az előzetesen közzétett helyszínen. A képzésekre vonatkozó részletes információkról Igénybe Vevő az Egyesület weboldalán tud tájékozódni. 

14./ Az online képzések elvégzéséhez szükséges technikai feltétel: Min. 150 Mbit/s internet sávszélesség, Chrome böngésző, min. 1024×768 képernyő felbontás. Az online képzések tananyaga főleg videós e-learning formában elérhető. A tananyag nem letölthető. A személyes jelenléttel rendezett képzések anyaga szóban hangzik el, melynek képi, hangi vagy videós rögzítése szigorúan tilos. Az előadó adhat ki írásos jegyzetet.

A személyes jelenléttel megrendezett képzések esetében a helyszín és a tananyag akadálymentességéről mindig az eletmodorvostan@gmail.com címen lehet érdeklődni. A képzésekre vonatkozó információkról, így a tananyag elérhetőségéről, kurzus megtartásának módjáról, személyesen megtartott képzés helyszínértől, illetve annak akadálymentességéről az Egyesület weboldalán található részletes tájékoztató. 

15./ Probléma a jelentkezés során vagy a képzés elérhetőségével kapcsolatban: Ha az Igénybe Vevő a jelentkezési folyamat során vagy a képzés elérhetőségével kapcsolatban akadályba ütközik vagy egyéb releváns kérdése merül fel, úgy az Egyesület részéről a képzést szervezővel e-mail útján veheti fel a kapcsolatot az eletmodorvostan@gmail.com e-mail címen. 

16./ A képzések módszere: 

a.) Az online képzések módszere: Igénybe Vevő a képzést egy zárt felületű online e-learning rendszerben végezheti el. Az online képzések ütemezéséről, a tananyag hozzáférhetőségéről mindig az adott képzés leírásánál a honlapon kerül közreadásra a tájékoztatás

b.) A személyes jelenléttel megrendezett képzések módszere: Igénybe Vevő a jelentkezés előtt az Egyesület honlapján tájékozódhat a helyszínről és a kurzus pontos időbeosztásáról (az alkalmak dátumairól és időtartamairól) 

17./ Tanúsítvány és certifikáció kiállítása: Kizárólag azon Igénybe Vevő jogosult FAR tanúsítványra és a MOTE által kiállított certifikációra, aki az adott képzés összes modulzáró vizsgáját a felnőttképzési szerződésben foglalt minimum követelménynek megfelelő értékeléssel teljesítette. Igénybe Vevő a személyes adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 (három) munkanapon belül az Egyesületnek írásban bejelenti, az Egyesület kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja. Igénybe Vevő felel a kiállított Tanúsítványon és a certifikáción a mulasztásából eredően hibásan feltüntetett adatokért. 

Szakmabeli diplomával rendelkezők számára továbbképzésben megszerezhető kreditpontos képzések esetén ugyanezen feltétel érvényes, tehát a szakértői diplomával rendelkező Igénybe Vevők is kizárólag abban az esetben jogosultak – a FAR tanúsítvány és a MOTE által kiállított certifikáció mellett – a megszerezhető kreditpontok jóváírására, amennyiben az adott képzés összes modulzáró vizsgáját a felnőttképzési szerződésben foglalt minimum követelményeknek megfelelő értékeléssel teljesítették. Amennyiben szakértői diplomával rendelkező Igénybe Vevő nem végzi el sikeresen a modulzáró vizsgákat, kreditpontokra nem jogosult. 

A FAR tanúsítványt és az Egyesület által kiállított certifikációt e-mail-ben kapja meg az Igénybe Vevő letölthető pdf formátumban, legkésőbb a képzés elvégzését követő 5 (öt) munkanapon belül. 

18./ Szakmai továbbképzésben megszerezhető kreditpontok jóváírása: Szakmabeli diplomával rendelkezők számára továbbképzésben megszerezhető kreditpontra kizárólag az az Igénybe Vevő jogosult, akinek a képzésre jelentkezéskor és annak teljesítése alatt, valamint a Tanúsítvány és a certifikáció megszerzésekor van érvényes orvosi pecsétszáma vagy szakdolgozói nyilvántartási engedélyszáma. 

19./ A kurzuson való meg nem jelenés önhibán kívül, képzésre való átjelentkezés: Amennyiben az Igénybe Vevő a képzés teljes díját már megfizette, azonban a választott képzésen nem tud jelen lenni, előzetes jelzés alapján jogosult lehet az Egyesület által megtartásra kerülő más kurzuson/képzésen való részvételre. Amennyiben Igénybe Vevő a képzés kezdő napját megelőző 5 napon belül az  eletmodorvostan@gmail.com e-mail címen jelzi az Egyesület felé, hogy a regisztrált kurzuson nem tud jelen lenni, úgy az Egyesület honlapján feltüntetett, még regisztrációra nyitva álló, képzésre átjelentkezhet. Az átjelentkezés kizárólag akkor válik érvényessé, így az Igénybe Vevő képzésen való jelenléte akkor igazolt, ha az Egyesület válasz e-mailben visszaigazolja az átjelentkezést. Az átjelentkezés visszaigazolása az Egyesület döntése alapján, a részvételi feltételek és az Esemény létszámkorlátjának függvényében is történik.

Az átjelentkezett képzésen való részvételhez szükséges feltételekről az Egyesület honlapján tud tájékozódni. Igénybe Vevő felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, megfelel-e az átjelentkezett képzéshez meghatározott feltételeknek is. 

Amennyiben a már kifizetett képzés ára nem éri el az átjelentkezett kurzus árát, úgy Igénybe Vevő köteles a különbözetet az Egyesület bankszámlájára banki átutalással megfizetni. Ezesetben az átjelentkezést visszaigazoló e-mail megküldését követően, az abban megjelölt határidőn belül, az abban megjelölt bankszámlára köteles Igénybe Vevő a különbözet megfizetésére ahhoz, hogy átjelentkezése érvényes legyen. Amennyiben a már kifizetett képzés ára meghaladja az átjelentkezett képzés árát, Igénybe Vevő nem jogosult a különbözet visszatérítésére. 

Az átjelentkezési jogosultsághoz Igénybe Vevő köteles ezen pontban megjelölt határidőn belül jelezni Egyesület felé, hogy a regisztrált kurzuson nem tud részt venni. Amennyiben Igénybe Vevő nem tesz eleget e határidőn belüli jelzési kötelezettségének, úgy nincs lehetősége átjelentkezni másik képzésre.   

V. Felelősség korlátozása 

1./ Az Egyesület tanúsítványt nyújtó és engedélyezett szakmai továbbképzést biztosít, mely önmagában és megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség nélkül (pl. okleveles táplálkozástudományi szakember, dietetikus, természetgyógyász, gyógytornász, orvos, pszichológus stb.) nem alkalmas gyógyításra, orvoslásra, betegségek vagy más egészségügyi rendellenességek felismerésére, azok kezelésére vagy azokkal kapcsolatos tanácsadásra (pl. táplálkozási tanácsadás) vagy más olyan tanácsadásra, amely kifejezetten beteg emberek kezelését, segítését célozza meg. 

2./ Egyesület nem vállal felelősséget Igénybe Vevőnek a képzés elvégzését követően, az elsajátított tudás birtokában gyakorolt tevékenységéért. Igénybe Vevő kifejezett tudomással bír arról, hogy amennyiben arra vonatkozó megfelelő szakirányú (alap)képesítéssel nem rendelkezik, úgy az Egyesület által nyújtott képzések elvégzésével gyógyításra, orvoslásra, betegségek vagy más egészségügyi rendellenességek felismerésére, azok kezelésére irányuló képesítéssel és végzettséggel nem rendelkezik, ilyen tevékenységet nem folytathat. 

3./ Az Egyesület Igénybe Vevőinek egészségügyi területeken szerzett megfelelő szakirányú felsőfokú végzettségének megléte a kurzusok elvégzéséhez nem bemeneti követelmény, ugyanakkor a MOTE kifejezetten javasolja megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség meglétét arra az esetre, ha az Igénybe Vevő kifejezetten pl. a FEOR szerinti táplálkozási tanácsadást, dietetikusi vagy természetgyógyászati tevékenységet vagy más hasonló tevékenységet kíván folytatni.

4./ Az Egyesület szakmai álláspontja a professzionális szakmai képzések terén, hogy ha a képzésre jelentkező Igénybe Vevőnek megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik a nevezett területeken, úgy elsősorban az alább nevezett szakirányok valamelyikén egy felsőfokú szakmai alapképzettséget is szükségszerű megszerezni – az alábbi felsorolás nem teljes körű, azaz példálózó jellegű: 

– dietetikus Bsc, 

– táplálkozástudományi Msc, 

– népegészségügyi szakértő Msc, 

– gyógyszerész, 

– orvos

– fogorvos

– gyógytornász stb. 

5./ A fentiek elsődleges figyelembevétele mellett azonban, legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány) meglétével, kiegészítő kompetenciaként lehet alkalmazni az Egyesület képzésein tanultakat saját célra vagy egyéb, nem oktatási, orvoslási vagy tanácsadási célú ismeretterjesztésre (pl. egy biobolt tulajdonos, szakács esetében, illetve saját egészségünk javítása érdekében). Egyesület azonban kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy egészségtudományi területen szerzett felsőfokú végzettség hiányában kizárólag egészséges embereknek adhat tanácsokat az a személy, aki elvégzi Egyesület valamely képzését, ugyanis csak képzett szakember (dietetikus, orvos stb.) jogosult táplálkozási, illetve orvosi diagnózis felállítására. 

7./ Az Egyesület kifejezetten és teljeskörűen kizárja felelősségét annak vonatkozásában, hogy az Igénybe Vevők a jogszabályoknak megfelelő végzettséggel (előírt felsőfokú oklevéllel) rendelkezzenek a táplálkozási tanácsadást, orvoslást, gyógyítást vagy egyéb egészségtudományi területen nyújtó vállalkozásukhoz és az ehhez szükséges minden jogszabályi feltételnek megfeleljenek, ideértve többek között a számlaképes gazdasági tevékenység folytatásának szükségszerű feltételeit is. 

8./ Az Egyesület kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen ÁSZF keretében biztosított képzések nem minősülnek a fentiekhez szükséges felsőfokú szakmai alapképzésnek. Kifejezetten beteg emberek kezelésére, nekik nyújtott tanácsadásához egészségügyi, táplálkozástudományi, élelmiszertudományi, illetve sporttudományi alapismeretek szükségesek, amely alapképzést az Egyesület nem biztosít. 

9./ A fentiek mellett az Egyesület javasolja, hogy azon Igénybe Vevők, akik nem rendelkeznek a fentnevezett területeken szakirányú felsőfokú alapvégzettséggel, azoknak a hazai közegészségügyi viszonyok megismerése végett érdemes elvégezniük a hivatalos természetgyógyász modult vagy más egészségügyi Bsc alapképzést is tudásuk bővítése érdekében. 

10./ Igénybe Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a fentieket tudomásul vette, Egyesülettel szemben az abban foglaltak tekintetében a jövőben felelősség megállapítása iránti vagy kártérítési, illetve egyéb jogi igényt sem peres, sem peren kívüli úton nem terjeszt elő, a jelen fejezetben foglaltakat teljeskörűen tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, annak betartása kizárólag és teljeskörűen Igénybe Vevő felelőssége. Igénybe Vevő továbbá nyilatkozik, hogy Egyesület fenti tájékoztatása mellett maga is utánajár az érintett szakmához, vagy az Igénybe Vevő által választott más szakmához szükséges jogszabályi feltételeknek, azok ellenőrzése, betartása és nyomonkövetése kizárólag Igénybe Vevő felelőssége. 

VI. Kizáró okok 

1./ A szolgáltatás igénybevételére irányuló jelentkezés elutasításának indokai (kizáró okok):

a) 18 éves kor alatti személy nem veheti igénybe Egyesület szolgáltatásait; 

b) érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező személy nem veheti igénybe Egyesület szolgáltatásait. 

2./ Szerződő felek kizárják Egyesület felelősségét arra az esetre, ha Igénybe Vevő bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást. Amennyiben Igénybe Vevő bármely jelen fejezetben foglalt kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Egyesület tudomására jut, Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a szolgáltatás további teljesítését megtagadja. 

VII. A szerződés létrejötte,  módosítása, megszüntetése és megszűnése 

1./ A Szerződés az Igénybe Vevő regisztrációját követően az Egyesület részéről küldött, IV/10. pont szerinti második, nem automatikus visszaigazoló e-mail megküldésével jön létre.

2./ Egyesület fenntartja a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. Amennyiben díjfizetés még nem történt, úgy pénzvisszafizetési kötelezettség terhe nélkül jogosult Egyesület a jelen szerződéstől, valamint a felnőttképzési szerződéstől elállni. Amennyiben az Igénybe Vevő a díjat már részben vagy egészben megfizette, de Egyesület a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően eláll a szerződés(ek)től, úgy Igénybe Vevő részére az addig befizetett díj visszajár. Ezzel szemben az érdeklődő Igénybe Vevő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. 

3./ Egyesület fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásnyújtás során – mindkét fél részéről történő szerződésszerű magatartások tanúsítása mellett – a szolgáltatást indokolás nélkül megtagadja és a szolgáltatást egyoldalúan megszüntesse. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának teljesítéssel arányos része visszafizetésre kerül Igénybe Vevő részére. Ezzel szemben az Igénybe Vevő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. 

4./ Szerződő felek közös megegyezéssel, az abban meghatározott feltételekkel jelen szerződésüket írásban bármikor megszüntethetik. 

5./ Szerződő felek fenntartják a jogot, hogy a jelen szerződést – közös megegyezéssel – írásban (e-mail útján) kiegészítsék vagy a szerződést módosítsák. Szerződő felek a szerződés esetleges további részleteiről jogosultak és kötelesek e-mail útján egyeztetni. 

6./ Amennyiben Szerződő felek a jelen szerződést nem egészítik ki, illetve nem módosítják – közös megállapodás alapján további feladattal és további díjjal – úgy a jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével, így a FAR Tanúsítvány, valamint az Egyesület által kiállított certifikáció kiállításával megszűnik. 

7./ Bármely Szerződő fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha bármely szerződő fél szerződéses kötelezettségét nem teljesíti határidőben vagy más szerződésszegő magatartást tanúsít és azt egyszeri, írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve szünteti meg; illetve, ha bármely Szerződő fél a teljesítést jogellenesen megtagadja. 

8./ Egyesület jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést (és a szolgáltatás további teljesítését megtagadni) különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

a) az Igénybe Vevő nem fizeti meg határidőben a szolgáltatási díjat vagy annak részét. Ez esetben Egyesület a már megfizetett díjrészlet visszafizetésére nem köteles; 

b) az Igénybe Vevő bármely szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti; 

c) az Igénybe Vevő bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Egyesület tudomására jut.

9./ A felnőttképzési szerződés szünetelésére és megszüntetésére vonatkozó különös rendelkezések: 

9.1./ A Felnőttképzésről szóló törvény 13/A. §-a értelmében a felnőttképzési jogviszony a Szerződő felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek. Amennyiben a Szerződő felek a felnőttképzési szerződést ennek megfelelően szüneteltetik, úgy ez idő alatt a jelen ÁSZF is szünetel. 

9.2./ A felnőttképzési szerződés megszüntethető: 

a) írásban, a Szerződő felek közös megegyezésével; 

b) bármely szerződő félnek a másik félhez címzett rendes felmondásával. A rendes felmondást írásban kell közölni a másik féllel – és nem szükséges indokolni. A FAR Tanúsítvány kiállítását követően a szolgáltatás teljesítésére tekintettel a felmondás fogalmilag kizárt.

c) Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással. Az azonnali hatályú felmondást írásban kell közölni a másik féllel és indokolni szükséges. 

10./ A jelen szerződés, valamint a felnőttképzési szerződés megszüntetése esetén a Szerződő felek kötelesek egymással a II/5., IV/19. pontjában foglaltaknak megfelelően elszámolni. Rendes felmondás esetén, amennyiben Igénybe Vevő a VII/3. pontban foglaltak szerint arányos díjvisszatérítésre jogosult, úgy azt Egyesület az Igénybe Vevő által megjelölt bankszámlára történő banki átutalással teljesíti a felmondás postai (tértivevényes) levél átvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül. 

11./ Egyesület – az Igénybe Vevő jelen ÁSZF vagy a felnőttképzési szerződés vonatkozásában tanúsított szerződésszegő magatartásából eredő – azonnali hatályú felmondása esetén Igénybe Vevő pénzvisszatérítésre nem jogosult.

12./ Akár a jelen szerződés, akár a felnőttképzési szerződés bármely fél részéről történő rendes vagy azonnali hatályú felmondása esetén Egyesület jogosult a képzéshez való hozzáférést korlátozni, illetve megszüntetni az alábbiak szerint – melyre tekintettel Igénybe Vevő Egyesülettel szemben kártérítési igény vagy más jogi igény érvényesítésére nem jogosult: 

a) rendes felmondás esetén a már megfizetett modulokhoz való hozzáférést Egyesület a szerződés megszűnésének napjáig – így a felmondási idő végéig – köteles biztosítani; 

b) azonnali hatályú felmondás esetén Egyesület a képzéshez való hozzáférés azonnali megszüntetésére jogosult. 

13./ Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a jelen szerződéstől, valamint a felnőttképzési szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a Szerződő felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Egyesület e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Igénybe Vevő részéről az Igénybe Vevő által a képzésre történő regisztráció során megadott e-mail címe elfogadottnak minősül. 

16./ Tekintettel arra, hogy a felnőttképzési szerződés a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, így a jelen szerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével a felnőttképzési szerződés is hatályát veszti. 

VIII. Titoktartási kötelezettség, szerzői jogi védelem 

1./ Egyesület által Igénybe Vevő részére a jelen szerződés keretében az e-learning felületen vagy más módon hozzáférhetővé tett képzési anyagok és az ehhez tartozó csatolmányok, információk (a továbbiakban: képzés anyaga) az Egyesület tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. A képzés anyaga fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából az Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

2./ Az 1./ pontban foglalt eseteken kívül a képzés anyagának tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját vagy közvetetten harmadik személyek által biztosított azonos vagy hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni. 

3./ Igénybe Vevő a jelen szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás minden elemének tartalma vonatkozásában, hogy a képzés anyagát és a képzésen elhangzottakat harmadik félnek szóban vagy írásban, megtekintésre vagy másolásra nem adhatja ki, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, internetre nem töltheti fel, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat. Igénybe Vevő a megszerzett tudást kizárólag saját szakmai tevékenysége során jogosult felhasználni. 

4./ Amennyiben Egyesület tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármely részének illetéktelen felhasználásáról, bármely nemű megosztásáról, amely Igénybe Vevő szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy Igénybe Vevőt a jelen szerződés alapján a szellemi termék értékének, továbbá Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezi akként, hogy a szellemi termék értékét és a szolgáltatás harmadik személy vagy nyilvánosság számára történő közzétételével okozott kár megtérítésének értékét kártérítés jogcímén érvényesíti Igénybe Vevővel szemben. Egyesület a jelen pontban foglalt kártérítés összegét az okozott kárral arányosan, azonban legalább a képzés árának 200%-ában állapítja meg, amely kártérítési kötelezettséget és annak mértékét és megfizetési kötelezettségét Igénybe Vevő a jelen szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen pontban foglalt kártérítés teljesítése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megváltását vagy megvásárlását, így azzal egyidejűleg Egyesület jogosult Igénybe Vevőt a további magáncélon kívüli felhasználástól, valamint harmadik személyeket a szerzői mű bármely célú és jellegű felhasználásától eltiltani. Egyesület emellett nem vállal felelősséget a szerzői műben (különösen képzés anyagában) szereplő adatok, illetve információk jogosulatlan célú felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért. 

5./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. 

IX. Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat 

1./ Egyesület tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy szolgáltatási tevékenysége során a MOTE adatkezelőnek minősül. 

2./ Igénybe Vevő a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Egyesület a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye, az Egyesület  http://eletmodorvostan.hu/ weboldalán közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. 

3./ Egyesület bármely, Igénybe Vevőtől kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Igénybe Vevő kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel. 

4./ A Igénybe Vevő, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes és különleges adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes és különleges adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: Igénybe Vevőszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400. 

5./ Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat Igénybe Vevő mint érintett az Egyesület – fent hivatkozott – http://eletmodorvostan.hu/ weboldalára feltöltött Adatkezelési Tájékoztatójából ismerheti meg. 

X. Kellékszavatosság 

1./ A Szerződő felek hibás teljesítése, illetve nem teljesítése esetén a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai irányadók. 

XI. Elállási/felmondási nyilatkozatminta 

1./ Elállási/felmondási nyilatkozat fogyasztó esetén

„A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelő elállási/felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt” 

2./ Elállási/felmondási nyilatkozat vállalkozó esetén

csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

Az elálló(k)/felmondó(k) neve: 

Az elálló(k)/felmondó(k) címe: 

Az elálló(k)/felmondó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt” 

XII. Záró rendelkezések 

1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire. 

2./ A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. 

3./ A jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § alapján a szerződés megszűnésével törlésre kerül. 

4./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére az Egyesület székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki. 

5./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül. 

6./ Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra az Igénybe Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Igénybe Vevő erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Igénybe Vevő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Egyesület székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Vármegyei Békéltető Testület (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.; Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu; Telefonszám: 06-1-792-7881; honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu)

7./ A Pest Vármegyei Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: 1088 Budapest, József krt. 6.; telefonszám: 06 1 459 4843; e-mail cím: fogyved@pest.gov.hu  Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen, postai úton vagy e-mailben. 

8./ Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg. 

Közelgő események